Algemene voorwaarden

Voor een prettige samenwerking

  1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Voetverzorging Yvonne en een cliënt waarop Voetverzorging Yvonne deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetverzorging Yvonne melden.

Als de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt mag Voetverzorging Yvonne het gehele honorarium voor de gereserveerde tijd aan de cliënt berekenen.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht.
Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

  1. Betaling

Voetverzorging Yvonne vermeld alle prijzen van behandelingen zichtbaar.
De gemelde prijzen zijn inclusief 21`% BTW
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en/of producten te voldoen.

Op verzoek ontvangt de cliënt een factuur

  1. Geheimhouding

Voetverzorging Yvonne is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

  1. Garantie

Voetverzorging Yvonne geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling.

Deze garantie vervalt als

  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet heeft opgevolgd.
  1. Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet Voetverzorging Yvonne tijdens de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Voetverzorging Yvonne aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Voetverzorging Yvonne neemt de persoonlijke gegevens op in haar bestand.
Voetverzorging Yvonne behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens richtlijnen in de wet Bescherming.
Persoonsgegevens van de cliënt zullen door Voetverzorging Yvonne niet worden doorgegeven aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

U kunt de uitgebreide privacy verklaring raadplegen.